Toekomstig

De verwachting is dat de gemeente Groningen over tien tot vijftien jaar is gegroeid naar misschien wel 250.000 inwoners. Dat betekent automatisch dat er behoefte is aan meer woningen. De Suikerzijde biedt een unieke kans vlakbij de binnenstad een groot nieuw woon- en werkgebied te maken. Het gebied is in totaal 165 hectare groot en biedt ruimte aan maximaal 5.000 gevarieerde woningen. Het wordt een stedelijke mix van wonen, werken, cultuur, evenementen, natuur en onderwijs. Een stadsdeel dat de toekomst omarmt door duurzaamheid, gezondheid en schone mobiliteit een centrale plek te geven. En waar jong en oud, huurders en kopers, scholieren en studerenden, werkenden en gepensioneerden samen de stad maken. Een echte stadswijk.

Structuurvisie
De Suikerzijde begint steeds meer vorm te krijgen. Voordat er gebouwd kan worden, moeten er een aantal stappen worden doorlopen, met steeds momenten voor inspraak en inbreng vanuit de omgeving. De gemeente maakt voor het hele gebied een structuurvisie, dit is een plan op hoofdlijnen voor de inrichting en ontwikkeling van het gebied voor de komende 30 à 40 jaar. In de structuurvisie voor De Suikerzijde staat verbinding centraal. Verbinding met de omgeving. Verbinding van groenstructuren en recreatieve routes. Verbinding van fiets- en OV-netwerken. Verbinding van functies: er is ruimte voor wonen, werken, leren en recreëren. Er is ook verbinding tussen toekomstige bewoners door allerlei soorten woningen aan te bieden en te zorgen voor veel ontmoetingsplekken.

Deelgebied Noord
Het oude fabrieksterrein is zo groot dat niet overal tegelijk gebouwd kan worden. Omdat het deel ten noorden van de spoorlijn Groningen-Leeuwarden dichtbij de stad ligt en er veel vraag is naar stedelijk wonen, wordt aan de noordkant begonnen met de eerste woningen en bedrijven. Voor dit gebied zijn de plannen inmiddels verder uitgebreid in een stedenbouwkundig plan en een ontwerp bestemmingsplan.
Het stedenbouwkundig plan heeft vier belangrijke uitgangspunten. Het verbindt de westelijke wijken met elkaar, er komen gevarieerde straten met ruimte voor allerlei functies, de bouwvelden zijn royaal en maken veel verschillende invullingen mogelijk en de leefkwaliteit staat voorop: er is veel ruimte voor groen, bewegen en ontmoeten.
Aan de westkant van deelgebied Noord komt een groot park met een waterpartij. De straten en kades worden groen ingericht. Nieuwe bruggen en tunnels zorgen voor een optimale verbinding met de stad en Hoogkerk. Daarnaast zullen er in deelgebied Noord naar verwachting meteen al een aantal basisvoorzieningen komen, zoals een school, kinderopvang, een buurtsuper en bijvoorbeeld een gezellige plek om koffie te drinken.
Als het gaat om verkeer, dan gaan in dit plan voetganger, fietser en openbaar vervoer voor de auto. Er komt een fijnmazig wandel- en fietsnetwerk zodat mensen daar graag gebruik van maken. Ook komen er voor autoverkeer onder meer nieuwe verbindingswegen met het Hoendiep, de Energieweg en de Johan van Zwedenlaan. Hierdoor wordt verwacht dat het verkeer van en naar De Suikerzijde goed gespreid kan worden.

Station
De gemeente wil heel graag dat in het centrum van het plangebied De Suikerzijde een station komt. Uit nader onderzoek blijkt dat een station op deze plek inderdaad een meerwaarde heeft, ook voor omliggende wijken. Het zal een trekker zijn voor commerciële en maatschappelijke voorzieningen. De eerste geïnteresseerde onderwijsinstellingen hebben zich al gemeld.

Groen
In De Suikerzijde is de kwaliteit van de openbare ruimte en het groen heel belangrijk. Het park aan de westkant van De Suikerzijde wordt gekoppeld aan recreatiegebied Hoogkerk. Het nieuwe park wordt avontuurlijk ingericht, zodat het er heerlijk wandelen, spelen en ontspannen wordt. Het groen in de wijk geeft ook ruimte voor klimaatmaatregelen, zoals de opvang van overtollig regenwater. Het groene hart biedt daarnaast de mogelijkheid de leefgebieden voor de watervleermuis en de geoorde fuut te compenseren. Er is al begonnen met de aanleg van het eerste compensatiegebied. De gemeente houdt goed bij welk groen er is, wat behouden kan blijven en wat toegevoegd kan worden. In deelgebied Noord verdwijnt er bijvoorbeeld houtopstand, maar er komen ook ruim 1.300 bomen bij!

De Suikerzijderoute
Bij de plannen voor De Suikerzijde horen ook nieuwe verkeersverbindingen. De gemeente start met de aanleg van de Suikerzijderoute: een nieuwe verbinding voor fiets en voetganger tussen de binnenstad en De Suikerzijde. Die gaat met een tunnel onder de westelijke ringweg en het spoor naar Roodeschool door. Het college van B&W heeft het voorlopig ontwerp voor de Suikerzijderoute vastgesteld en aan de raad voorgelegd ter besluitvorming. Het wordt een snelle, comfortabele en sociaal vriendelijke route. Naar verwachting is de route uiterlijk begin 2024 klaar.

Vastgestelde stukken
Op woensdag 2 juni 2021 heeft de gemeenteraad de structuurvisie, het bestemmingsplan voor deelgebied Noord en alle bijbehorende stukken vastgesteld. Dat is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van De Suikerzijde. De verwachting is dat er dan in 2023 woningen gebouwd kunnen gaan worden.

Huidig gebruik van het terrein
Tot 2030 is een deel van het voormalig fabrieksterrein in gebruik voor tijdelijke functies die een aanvulling bieden op het aanbod in de binnenstad van Groningen. Op het voorterrein wordt gewerkt aan tijdelijke initiatieven met creatieve bedrijven, duurzame ondernemingen, logies (De Loskade) en evenementen. Op een deel van het achterterrein zijn diverse onderwijsinstellingen en verschillende kunstenaars werkzaam op het gebied van: voedsel, biobased, energie en zorg & gezondheid.

Bron: Gemeente Groningen

Contact

WhatsApp


Bekijk de projectwebsite

Project tijdlijn

  1. Conceptfase locatie ontwikkeling
  2. Indeling bekend
  3. Type woningen concept
  4. In verkoop & In verhuur
  5. Uitverkocht & Verhuurd

Locatie